NFZ

WIELSPIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wysoka 8, 62-040 Puszczykowo
Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Wielspin sp. z o.o.

  1. Jeziorna 16, 62-100 Wągrowiec NIP: 7811873010

Kierownik podmiotu leczniczego: Izabela Jażdżewska
Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ
w godz. 7.00 – 9.00 i 13.00 – 21.00
Rejestracja 8.00 – 16.00 tel. 510-288-625

Podmiot udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej.

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz inne akty prawne normujące prawa pacjenta są dostępne na tablicy ogłoszeń oraz w pomieszczeniu rejestracji.

Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ oraz komercyjnie. Cennik komercyjnych świadczeń zdrowotnych jest dostępny na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w pomieszczeniu rejestracji.

Podmiot leczniczy w lokalizacji przy ul. Jeziornej 16 w Wągrowcu jest wyposażony w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, w postaci: wind, podjazdów, zjazdów i toalet.

Zasady zapisów na porady i wizyty, w tym zapisy na listę oczekujących na udzielenie świadczenia:
• możliwość rejestracji telefonicznej, osobistej lub przez osobę trzecią w dniach i godzinach wykazanych w harmonogramie udzielana świadczeń,
• w nagłych przypadkach pacjenci są zapisywani i przyjmowani bez rejestracji poza kolejką pacjentów oczekujących na świadczenie.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5. na informatycznym nośniku danych.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na pisemny wniosek pacjenta, dostępny w podmiocie leczniczym w terminie umożliwiającym niezakłócone pod względem organizacyjnym udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku przez pacjenta.

Za udostępnienie dokumentacji pobiera się od pacjenta następujące opłaty:
1. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 9,00 zł;
2. za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej – 0,30 zł;
3. za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 1,80 zł.

Skargi i wnioski przyjmuje osobiście kierownik podmiotu leczniczego – Pani Izabela Jażdżewska, w każdy poniedziałek w godz. 12.00-1300, w biurze menedżera przy ul. Jeziornej 16 w Wągrowcu. Skargi i wnioski można także składać w formie pisemnej w rejestracji.

Skargi i wnioski można składać w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców w ramach Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
• tel. 61 850 60 36, 61 850 60 72, 61 658 04 51, 607 321 930, bezpłatna infolinia: 800 800 895;
• Poznań, ul. Piekary 14/15, I piętro, pok. 107-110

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta – ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
Tel. 22 532 82 50
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590 (pon.-pt. 8.00- 20.00)

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
• Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, Szpitalny Oddział Ratunkowy, ul. Kościuszki 74, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 2681608