Projekt pilotażowy na „Usługę Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej”
12.07.2019

 

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, iż Wielspin  wspólnie z MW Consulting Michał Wasylko [Stefana Batorego 3/209 70-207 Szczecin] rozpoczyna realizację zamówienia publicznego na „Usługę Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej” (Znak sprawy: ZP/01/19) w ramach Projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Celem postępowania jest realizacja usługi rehabilitacji kompleksowej w formule Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) dla minimum 150 osób do 28 lutego 2022 roku na terenie makroregionu obejmującego województwo: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie.

Ośrodek Kompleksowej Rehabilitacji mieścić się będzie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN [ul. Jeziorna 16, 62-100 Wągrowiec].

W Ośrodku Kompleksowej Rehabilitacji realizowane będą następujące zadania:

  • ocena kompetencji zawodowych każdego Uczestnika w oparciu o klasyfikację ICF;
  • opracowanie Indywidualnego Programu Rehabilitacji (IPR) dla każdego Uczestnika;
  • zajęcia rehabilitacyjne z zakresu trzech modułów: medycznego, zawodowego oraz psychospołecznego;
  • wsparcie porehabilitacyjne w trakcie poszukiwania i podjęcia zatrudnienia, prowadzone po zakończeniu pobytu w ORK.

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie efektywnego, optymalnego pod względem społecznym i finansowym kompleksowego modelu rehabilitacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej, który będzie miał wpływ na jakość świadczonych usług przez podmioty zajmujące się zawodowym i społecznym włączeniem osób zagrożonych niezdolnością do pracy, niepełnosprawnością oraz osób niepełnosprawnych. Model rehabilitacji kompleksowej ma stanowić nowe rozwiązanie w polskim systemie zabezpieczenia społecznego mające na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do aktywności społecznej i zawodowej  osób, które wskutek zdiagnozowanej choroby, doznanego urazu, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Intencją projektu jest wypracowanie założeń dla całościowego systemu wsparcia aktywizującego osoby, którym ograniczenia funkcjonalne w następstwie zdiagnozowanej choroby, doznanego urazu, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym uniemożliwiają aktywność zawodową i ułatwić im podjęcie lub powrót do aktywności społecznej lub zawodowej. W efekcie realizacji projektu mają zostać opracowane: rekomendacje do systemowego wdrożenia modelu kompleksowej rehabilitacji, projekt zmian w ustawodawstwie, który zostanie przekazany odpowiednim instytucjom systemu zabezpieczenia społecznego, jak również do Zespołu ds. kompleksowej rehabilitacji oraz ocena skutków wprowadzenia modelu do systemu zabezpieczenia społecznego, w szczególności dotycząca wpływu wprowadzenia modelu na sytuację osób z niepełnosprawnością.